Relativ närhet i skolvalet

Tips vid skolval

Begär ut information från din kommun för att kunna göra ett genomtänkt val

Kommunerna vill gärna marknadsföra skolvalet som att vem som helst har möjlighet att få plats på vilken skola de vill. Men i verkligheten kommer du bara bli antagen om:

  1. Skolan inte har speciellt högt söktryck
  2. Du är en av dem som bor tillräckligt nära skolan i förhållande till kommunens övriga skolor.

Detta är förstås extremt svårt för en enskild familj att bedöma, då man varken vet om skolan har ett högt söktryck, eller var de andra elever som kommer söka till skolan detta år bor.

Om man är intresserad av att söka en skola som inte är en av ens närmaste så rekommenderar vi att kontakta kommunen innan och begära ut nedanstående uppgifter. Detta är offentliga handlingar som kommunen är skyldig att lämna ut skyndsamt.

Jag vill begära ut uppgifter, med stöd av tryckfrihetsförordningen, om hur skolplaceringarna hanterades för nedanstående skolor i skolvalet 2018. Skolorna jag vill ha information om är:
Skola 1
Skola 2
Skola 3

Jag vill ha ut skollistorna för skolvalet 2018 till förskoleklass/klass X för dessa skolor, dvs för varje skola en lista inkluderande:

  • Hur många tillgängliga platser skolan haft för förskoleklass/klass X
  • Vilka elever som sökt till förskoleklass/klass X till skolan
  • Vilken relativ närhetspoäng varje elev ansökt med
  • Om elev haft syskonförtur eller inte
  • Om elev antagits eller nekats plats på skolan

Med hjälp av dessa uppgifter kan man bedöma huruvida man har en rimlig chans att komma in på önskad skola eller inte. Det är givetvis ingen garanti att söktrycket från föregående år kommer vara samma som årets, men det ger ändå en översikt av hur populär skolan är och vilken relativ närhets-poäng som tidigare behövts för att komma in där.

Gör ett aktivt val!

Se till att du registrerar ett aktivt skolval på det sätt som krävs i din kommun. Valet sker oftast via en tjänst på internet där en eller båda vårdnadshavarna måste bekräfta valet. I de flesta kommuner är konsekvensen av att inte göra något aktivt val att ditt barn erbjuds skolplats sist av alla, bland de skolor som har plats kvar när alla andras val blivit tillgodosedda. Det finns då ingen garanti att ditt barn får en skola nära hemmet, även om ni bor nära ett flertal skolor.

Många tror förmodligen att om man inte gör något aktivt val så placeras man så nära hemmet som möjligt, men så är alltså inte fallet. För elever som inte gör ett aktivt val lämnas ingen garanti om en skola nära hemmet, utan man hamnar där det blir platser över.

Registrera så många val som möjligt

Många kommuner erbjuder (eller till och med kräver) att man rangordnar flera skolor i sitt val. Om det finns möjlighet att välja flera skolor så se till att du väljer så många som det är möjligt i systemet. Detta eftersom det bara är de skolor du aktivt väljer som systemet kommer “ansöka” till. Om du t.ex. bara väljer en enda skola, och ditt barn inte får plats där, så kommer ni sedan hanteras på samma sätt som de som inte gjort något aktivt val alls, dvs ditt barn erbjuds skolplats sist av alla, bland de skolor som har plats kvar när alla andras val blivit tillgodosedda.

Se till att du väljer en, eller gärna två, av dina närmaste skolor

Kommunerna vill gärna marknadsföra skolvalet som att det är möjligt för vem som helst att komma in på vilken skola som helst. På grund av att urvalsprincipen baserar sig på närhet från hemmet till skolan är detta dock oftast helt felaktigt för populära skolor. Det är bara på skolor som ligger nära ditt hem som du har en rimlig chans att komma in när det finns fler sökanden än platser. Eftersom systemet som många kommuner använder bara “ansöker” åt dig på de skolor du aktivt har sökt så måste du se till att registrera din närmaste skola som ett av dina val. Risken är annars stor att du inte kommer in på något av dina val, och att du då inte heller kommer in på den närmaste skolan.

Slösa inte bort dina tre val på orealistiska skolor

Om du är intresserad av en skola som ligger långt bort från hemmet så bör du kontakta skolan för att undersöka hur söktrycket har varit föregående år. Enda chansen att komma in på en skola långt ifrån hemmet är att den skolan inte blir full. Innan du använder ett av dina val till en skola långt bort bör du därför försöka göra en bedömning av om det finns en chans för dig att komma in där.

Att välja till årskurs 6 och 7

Olika skolor tillhandahåller olika kombinationer av årskurser. Till exempel har vissa skolor årskurserna F-5 medan andra har F-6. Vissa högstadieskolor har årskurserna 6-9 och andra har 7-9.

Om ditt barn går på en skola som tillhandahåller upp till årskurs 6 så bör du redan innan 6an planera för resten av högstadiet. Om du är intresserad av att sedan gå på en skola som har årskurs 6-9 så bör du redan inför årskurs 6 söka till denna skola, trots att din nuvarande skola också tillhandahåller årskurs 6. Om du väntar med att söka till årskurs 7 så kommer du med stor sannolikhet inte få någon plats, eftersom alla platser till årskurs 7 redan kommer vara tagna av elever som börjat på skolan i årskurs 6.