Relativ närhet i skolvalet

Relativ närhet - på rätt sätt

Det går att placera elever på ett sätt som är förenligt med skollagen och samtidigt uppfyller intentionen bakom principen relativ närhet. Här beskriver vi vilka krav som måste ställas på en metod för att garantera alla elever en rättvis skolplacering.

Skollagens krav

Skollagen är tydlig med att det finns två, potentiellt oförenliga, krav som kommunerna måste följa då elever placeras i grundskolan. Dessa är:

  1. En elev ska placeras där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå
  2. Alla elever har rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet

En metod för skolplaceringar måste alltså uppfylla båda dessa krav samtidigt. Dagens metod fokuserar tyvärr endast på krav 1, och tillhandahåller inte någon garanti för krav 2. Vissa elever får med dagens metod en skolplacering som inte är nära hemmet. Placeringen kan i vissa fall vara mycket långt från hemmet.

Vad som är nära hemmet är inte specificerat i skollagen, men flera kommuner väljer att definiera detta avstånd själva. Slutsatsen brukar vara att nära till hemmet är någonstans mellan 2-4 kilometers gångavstånd, beroende på vilken årskurs eleven söker till.

En korrekt metod

Kan man då implementera en metod som uppfyller båda Skollagens krav samtidigt? Ja, det går, och man kan även använda relativ närhet som urvalskriterium om man bara ser till att lösa huvudproblemet med dagens metod, vilket beskrivs här på relativnarhet.se som Problem 1.

Detta huvudproblem har sin grund i kommunernas definition av den “alternativa skolan”:

“Relativ närhet är skillnaden i farbar väg till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Om den valda skolan är den skola som ligger närmast jämförs avståndet med den näst närmaste skolan. I andra fall jämförs avståndet mellan den valda skolan och den närmaste skolan.”

Denna statiska definition av alternativ-skolan är det som leder till en orimlig hantering av de elever som bor mitt emellan skolor, eller nära en skola som inte tar emot någon elev till den sökta årskursen. För att få på plats en korrekt och rättvis implementation av relativ närhet måste kommunen byta ut definitionen i sina riktlinjer. Vårt förslag till definition, vilken leder till en rättvis implementation av relativ närhet, lyder:

“Den alternativa skolan är den närmaste skolan som kan garantera eleven en plats om den inte får något av sina högre val. Varje skola används som alternativ skola för maximalt så många elever som den skolan har platser. Om en elev aktivt ansöker om plats på sin alternativa skola är eleven garanterad plats där. Om en elev inte kan beredas plats på något av sina val placeras eleven på sin alternativa skola, eller om möjligt på en skola ännu närmare hemmet än den alternativa skolan.”

Av ovanstående definition, och av skollagens krav, följer att metoden för skolplaceringar måste garantera följande punkter:

  1. Varje skola kan bara användas som alternativ skola för maximalt så många elever som den skolan har platser. (Idag finns det ingen begränsning för hur många elever som kan använda samma skola som alternativ skola)
  2. Varje elev har en enda alternativ skola. (Inte som idag 2 beroende på vilken skola som för tillfället söks).
  3. Om elevens sökta skola är den alternativa skolan så har eleven en garanterad plats där.
  4. Om en elev inte kan beredas plats på något av sina val ska eleven placeras på sin alternativa skola, eller om möjligt på en skola ännu närmare hemmet än den alternativa skolan. Metoden ska garantera att placeringen i detta fall aldrig blir längre från hemmet än den alternativa skolan.
  5. Om en elev inte gjort något aktivt skolval ska metoden garantera att eleven ändå placeras på en skola nära hemmet.
  6. En elev kan aldrig bli nekad plats på en skola den sökt med hänvisning till en alternativ skola som den också blivit nekad plats på. (Vilket händer med nuvarande metod, då dagens definition av alternativ skola inte tar hänsyn till om eleven kan beredas plats där eller ej)

En metod som garanterar alla ovanstående punkter är inte lätt att implementera, men med välkända optimeringsmetoder är det möjligt att beräkna en korrekt alternativ skola för alla elever i kommunen. Denna alternativa skola kan sedan användas då relativ närhet till elevens sökta skolor beräknas, och utgör då ett rättvist värde för urval till den sökta skolan. Om eleven inte kan få plats på sin sökta skola så kommer den garanterat få plats på sin alternativa skola.