Relativ närhet i skolvalet

Syskonförtur

Många kommuner väljer att använda syskonförtur som ett urvalskriterium vid skolplaceringar till grundskolan. Syskonförtur innebär att en elev som har ett äldre syskon som går på en viss skola har förtur till en plats på samma skola. För många familjer innebär syskonförturen att vardagen förenklas, men den innebär samtidigt att andra barn eventuellt ej antas till skolor som de valt. Syskonförtur som urvalskriterium har provats i Förvaltningsrätten och ansetts vara förenligt med Skollagen, förutsatt att detta inte hindrar något annat barn att få en skolplacering i närhet till hemmet.

Uppsala kommun förlorade under 2018 två fall i Kammarrätten angående syskonförtur. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade i Februari 2019 att de inte tar upp dessa fall som kommunen överklagat. Kammarrättens beslut ligger därför fast, vilket resulterade i att Uppsala kommun tog bort syskonförturen mitt under pågående skolval i Mars 2019. Linköpings kommun har också beslutat att ta bort syskonförtur. Detta är såklart olyckligt då många familjer förväntat sig förtur till samma skola som ett syskon redan går på.

Finns det nu alltså två olika bedömningar om huruvida syskonförtur får användas som urvalsgrund eller inte? Egentligen inte. Kammarrättens dom mot Uppsala kommuns användning av syskonförtur baseras på att syskonförturen har gått ut över två elevers rätt till en skolplacering nära hemmet, och därför är den inte förenlig med Skollagen. I ett annat rättsfall i Förvaltningsrätten har Sundbybergs kommun kunnat visa att de kan garantera alla elever en skolplacering nära hemmet, och då har syskonförtur ansetts förenligt med Skollagen.

Vår bedömning är därför att syskonförtur fortfarande kan användas, förutsatt att kommunen samtidigt garanterar alla elever en skolplacering nära hemmet, om vårdnadshavarna inte aktivt valt något annat. Maria Olausson vid Skolverket har samma tolkning som oss och säger att “det finns inget som hindrar att man använder sig av den typen av urval så länge närhetsprincipen inte sätts ur spel”.

Det finns ingen formulering i Skollagen som förhindrar syskonförtur som urvalskriterium. Det finns heller inget i Skollagen som specificerar att kommunerna behöver använda relativ närhet som urvalskriterium. De enda två krav som Skollagen specificerar är att vårdnadshavarnas val av skola ska tillgodoses i högsta möjliga mån, och att alla elever har laglig rätt till en skola nära hemmet.